Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Monografie, rozdziały w książkach:

 1. Klamut, R., Kiesz, D. i Piotrowska, N. (2016). Ocena demokracji w kontekście wyborów samorządowych 2014 roku przez młodych dorosłych, w: M. Marmola i A. Wańczyk-Welc, Kompetencje życiowe młodych dorosłych (s. 305-315). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Klamut, R. (2010). Kwestionariusz Postaw Życiowych KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza Life Attitude Profile – Revised (LAP-R) Gary’ego T. Rekera. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 3. Klamut, R., Sommer, H. i Michalski, K. (2010). Aktywność obywatelska we współczesnym społeczeństwie demokratycznym. Wybrane zagadnienia. Kraków: SEITON.
 4. Klamut, R. (2010). Poziomy czasu psychologicznego a system osobowości. W: K. Popiołek i A. Chudzicka-Czupała (red.), Czas w życiu człowieka(s. 118-132). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 5. Klamut, R. (2006). Ryzyko w decyzjach. Percepcja różnych sytuacji decyzyjnych. W: R. Klamut i K. Michalski (red.), Percepcja, ocena i akceptacja ryzyka. Wybrane zagadnienia(s. 71-89). Kraków: Eikon Plus.
 6. Klamut, R. (2002). Cel – czas – sens życia. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.

 

Artykuły:

 1. Klamut, R. (2020). Znaczenie identyfikacji narodowej i legitymizacji systemu w podejmowaniu różnego rodzaju aktywności obywatelskiej w grupie młodych dorosłych // The role of national identification and system justification in undertaking various types of civic engagement in a group of young adults. Przegląd Psychologiczny, 63(1), (2020), 111-126 // 127-142.; lp.20
 2. Klamut, R. (2019) Dwuczynnikowy model doświadczania bezpieczeństwa – założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja: Kwestionariusz doświadczania bezpieczeństwa (KDB), Polskie Forum Psychologiczne, 24(3), 308–323; lp. 20; DOI: 10.14656/PFP20190303. Dostęp: https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/article/429/klamut_dwuczynnikowy_model/
 3. Klamut, R. (2018). Postawa wobec samochodów elektrycznych. Badania na grupie studentów uczelni technicznej. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 107, s. 105–118; lp. 9; DOI: 10.24425/123719. Dostęp: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123719/edition/107926/content
 4. Klamut, R. i Kantor, A. (2017). Ocena demokracji i poziom aktywności obywatelskiej i ich związki z poglądami politycznymi i udziałem w wyborach, Humanities and Social Science, HSS2(24), 123-140; lp. 14  DOI10.7862rz.2017.hss.25. Dostęp: http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/314
 5. Klamut, R. i Kantor, A. (2017). Ocena demokracji i jej wybrane uwarunkowania w kontekście wyborów samorządowych w 2014 roku w Polsce / Democracy evaluation and its selected determinants in the context of the 2014 local elections in Poland. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20(3)579-617lp. 12; DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2017.20.3-5pl;dostęp (pol:http://www.kul.pl/files/1479/203/05_-_pl_-_roczniki-psychologiczne-2017-nr-3-_klamut_kantor.pdf), (eng: http://www.kul.pl/files/1479/203/05_-_eng_-_roczniki-psychologiczne-2017-nr-3-_klamut_kantor.pdf)
 6. Klamut, R. (2015). Kwestionariusz Aktywności Obywatelskiej (KAO) - narzędzie do badania różnych rodzajów aktywności obywatelskiej. Psychologia Społeczna10,1(32), 68-83. lp. 13; dostęp: http://czasopismo.badania.net/wp-content/uploads/2016/11/Klamut_PS_1_2015.pdf
 7. Klamut, R. (2014). Zależności pomiędzy doświadczanym poziomem bezpieczeństwa a aktywnością obywatelską z uwzględnieniem modyfikującej roli płci. Humanities and Social Science, HSS21(4), 67-81; lp. 8; dostęp: http://hss.prz.edu.pl/pl/wersja-elektroniczna/2014/21-42014/
 8. Klamut, R. (2013). Aktywność obywatelska jako rodzaj aktywności społecznej – perspektywa psychologiczna. Studia Socjologiczne, 1(208), 187-203; lista A,  lp: 15; dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-bed1162b-0549-4f34-af75-0415ee1399d9;
 9. Klamut, R. (2012). Decision assessment in the context of life attitudes. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, 18(1-2), 159-176; DOI: 10.2478/v10241-012-0006-6; lp: 8; dostęp: http://www.kul.pl/volume-15-issue-4-2012,art_40527.html;
 10. Klamut, R. (2012). Typy struktury sensu życia a treści celów wybieranych do realizacji. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 15(4), 139-158; lp: 6; dostęp: http://www.kul.pl/vol-15-issue-4,15714.html;
 11. Klamut, R. (2012). Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 19(4), 41-51; lp: 5; DOI:10.7862/rz.2012.einh.26; dostęp: http://hss.prz.edu.pl/pl/wersja-elektroniczna/2012/19-42012/
 12. Klamut, R. (2010). Ocena poznawcza decyzji wyborczych w kontekście innych rodzajów decyzji. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 17, 133-142, p.2.
 13. Klamut, R. (2009). Niektóre socjokulturowe uwarunkowania oceny decyzji wyborczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Zarządzanie i Marketing, 16, 4, 149-161.
 14. Klamut, R. (2009). Skala Postaw Życiowych (Life Attitude Profile – Revised) jako metoda badań międzykulturowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Zarządzanie i Marketing, 16, 2, 79-92.
 15. Klamut, R. (2008). Decyzje podmiotu. Innowacje w edukacji akademickiej, VII, 1, 111-124.
 16. Klamut, R. (2007). Charakterystyka celów w perspektywie orientacji temporalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Zarządzanie i Marketing, 10, 187-200.
 17. Klamut, R. (2007). Psychologia zarządzania w kontekście innych dziedzin psychologii zajmujących się człowiekiem w sytuacji pracy. Perspektywa systemowa. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 16, 27-37.
 18. Klamut, R. (2005). Charakterystyka różnic w percepcji odrębnych sytuacji decyzyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 15, 57-66.
 19. Klamut, R. (2004). Źródło motywacji podmiotowej - potrzeba sensu życia. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 14, 49-60.
 20. Klamut, R. (2004). Metody badające psychologiczny sens życia (przegląd metod opartych na teorii V.E. Frankla). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 14, 37-48.
 21. Klamut, R. (2004). Problemy adekwatności odbioru informacji przez człowieka. Informacijni technołogii w ekonomici, menedżmenti i biznesi. Problemy nauki, praktiki ta ocwiti. Cpecializowanij wipusk za materiałami IX Miżnarodnoj naukowo-prakticznoj konferencji(s. 160-163). Kiiw: Widawnictwo Ewropiejskowo Uniwiersitetu.
 22. Klamut, R. (2003). Sposoby przeżywania czasu i ich znaczenie w nadawaniu sensu własnemu życiu przez człowieka.Informacijni technołogii w ekonomici, menedżmenti i biznesi. Problemy nauki, praktiki ta ocwiti. Cpecializowanij wipusk za materiałami VIII Miżnarodnoj naukowo-prakticznoj konferencji (s. 219-225). Kiiw: Widawnictwo Ewropiejskowo Uniwiersitetu.
 23. Klamut, R. (2003). Analiza typów struktury sensu życia w obszarze celów i sposobów przeżywania czasu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne,12, 43-67.
 24. Klamut, R. (1998). Potrzeba sensu życia a obraz siebie. Roczniki Psychologiczne, 1, 97-117. 

 

Redakcja naukowa:

 1. Klamut, R. (red.) (2010). Człowiek w społeczeństwie demokratycznym Unii Europejskiej. Podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia. Kraków: Eikon Plus.
 2. Klamut, R. i Michalski, K. (red.) (2006). Percepcja, ocena i akceptacja ryzyka. Wybrane zagadnienia. Kraków: Eikon Plus.
 3. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne. z.14. Rzeszów 2004.

 

Recenzje i inne:

 1. Klamut, R., (2010) Jednostka w społeczeństwie – wprowadzenie. W: Człowiek w społeczeństwie demokratycznym Unii Europejskiej. Podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia. Praca zbiorowa pod red. R. Klamuta. Kraków: Eikon Plus. s. 7-14.
 2. Klamut, R., Sommer, H., Michalski K. (2010). Wstęp. W: Klamut, R., Sommer, H. i Michalski, K. (2010). Aktywność obywatelska we współczesnym społeczeństwie demokratycznym. Wybrane zagadnienia. Kraków: SEITON, s. 9-14.
 3. Recenzja książki Czesław Nosal, Beata Bajcar Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje, 2004, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne. z.16. 2007 s. 167-169.
 4. Klamut, R., Michalski K. (2006). Przedmowa. W: Percepcja, ocena i akceptacja ryzyka. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. R. Klamuta i K. Michalskiego. Kraków: Eikon Plus. s. 5-6.

 

Udział w Konferencjach Naukowych:

 

 1. Perspektywy pedagogiki podmiotu, 10-11 stycznia 2008 roku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; referat: Podmiot działa. Decyzje podmiotu.
 2. Czas w życiu człowieka,Ustroń, 18-20 kwietnia 2008 r. (organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego); referat: Poziomy czasu psychologicznego a system osobowości.
 3. VIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (Psychologia Świata Społecznego), Poznań, 8-10 września 2011 r., plakat: Uwarunkowania decyzji wyborczych podejmowanych przez wyborców PiS i PO w wyborach parlamentarnych 2007 roku na Podkarpaciu.
 4. Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna, Lublin, 24-25 listopada 2011 roku, Instytut Psychologii KUL; plakat: Kwestionariusz Oceny Decyzji – prezentacja metody.
 5. IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Sopot, 12-14 września 2012 r., plakat: Cztery rodzaje aktywności obywatelskiej – teoretyczne założenia oraz ich empiryczna weryfikacja.
 6. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliżej Emocji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 23-24 maja 2013 roku, referat pt. Doświadczany poziom bezpieczeństwa a aktywność obywatelska.
 7. X Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Kraków, 13-15 września 2013 r., plakat: Preferowane wartości osób podejmujących różnego rodzaju aktywność obywatelską.
 8. XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa, 4-7 września 2014 r., plakat: Rodzaje aktywności obywatelskiej a postawy narodowe: patriotyzm i nacjonalizm.
 9. Myśl polityczna – przedmiot badań w naukach humanistycznych i społecznych;Lublin-Białka, 8-9 października 2014 r., UMCS, Politechnika Rzeszowska; referat pt. Polityka a obywatelskość - myślenie i działanie. Ocena podejmowanych działań i poziom aktywności obywatelskiej.
 10. Miłość w rodzinie jako funkcja czasu i zaangażowania; MOPR, Lublin, 8 października 2014 r., referat pt.Czas w rodzinie. Etapy życia rodzinnego.
 11. Podstawowe dane istnienia -sympozjumUKSW, Warszawa, 21 października 2014 r., referat pt. Znaczenie sensu życia w rozumieniu funkcjonowania człowieka.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa What's Next for Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies;Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 7-8 listopada 2014 r., poster:Social functioning as a correlate of civic activity and voting behaviour.
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kompetencje Życiowe Młodych Dorosłych 2015 - mity a rzeczywistość, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 14-15 maja 2015 r., referat: Klamut, R., Kiesz, D. i Piotrowska, N., Ocena demokracji i udział w aktywności politycznej młodzieży polskiej.
 14. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, pt. Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa, 1-3 czerwca 2015 roku., referat pt. Postawy egzystencjalne w aktywności politycznej. Stałość czy zmienność w czasie.
 15. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliżej Emocjiorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 11-12 czerwca 2015 roku., referat pt. Ocena wyborów samorządowych w 2014 roku i jej społeczno-polityczne uwarunkowania.
 16. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź, 3-6 września 2015 r., referat pt. Intencja zmiany zaangażowania w aktywność obywatelską i jej uwarunkowania.I prowadzenie sesji
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kobiety i mężczyźni - różnice i podobieństwa", Rzeszów, 18-19 maja 2016 r., referat:Czy kobiety różnią się od mężczyzn w przeżywaniu demokracji. I prowadzenie sesji
 18. XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław, 16-18 września 2016 r., poster: Aktywność obywatelska osób wykonujących zawody z misją społeczną.
 19. Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek w relacji”, Lublin, 5 kwietnia 2017 r., KUL, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, referat: Różne rodzaje aktywności obywatelskiej i ich charakterystyka.
 20. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliżej Emocji organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 18-19 maja 2017 roku., referat pt. Dwuelementowy model doświadczania bezpieczeństwa. Czy to konstrukt zasługujący na uwagę?.
 21. XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, pt. Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji, Uniwersytet Szczeciński oraz Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Człowieka, Szczecin, 1-3 czerwca 2017 roku., referat pt. Ocena demokracji w Polsce w badaniach powyborczych 2014 i 2015 roku w grupie młodych dorosłych.
 22. XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, pt. Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji, Uniwersytet Szczeciński oraz Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Człowieka, Szczecin, 1-3 czerwca 2017 roku., referat pt. Różne rodzaje aktywności obywatelskiej w kontekście identyfikacji narodowej i legitymizacji systemu.
 23. Międzynarodowa Konferencja, The International Society for the Study of Individual Differences (ISSID) oraz Polska Akademia Nauk; Warszawa, 24-28 lipca 2017 r., poster: Does participation in the parliamentary elections depend on national identification and different kinds of civic engagement.
 24. Międzynarodowa Konferencja, The International Society for the Study of Individual Differences (ISSID) oraz Polska Akademia Nauk; Warszawa, 24-28 lipca 2017 r., poster: Types of citizens distinguished on the basis of civic engagement. A comparative study.
 25. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 15-17 września 2017 r., PSPS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; poster: Patriotyzm -co badamy i czym badamy.
 26. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, Rzeszów, 16-17 kwietnia 2018 roku, Politechnika Rzeszowska; Referat: Odbiór społeczny samochodów na prąd. Badania wstępne.
 27. Międzynarodowa Konferencja 20th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association and 2nd Joint CITIZED Association Conference „Citizenship & Identity in a ‘Post-Truth’ World”, Warszawa, 10-12 maja 2018 r., poster: Civic attitudes and four-forms model of civic engagement.
 28. Międzynarodowa Konferencja 20th Annual Children’s Identity and Citizenship European Association and 2nd Joint CITIZED Association Conference „Citizenship & Identity in a ‘Post-Truth’ World”, Warszawa, 10-12 maja 2018 r., poster: The four-forms model of civic engagement as the tool for understanding the diversity of young citizens' activities.
 29. XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin, 21-23 września 2018 r., PSPS, KUL, UMCS; poster: Wybrane społeczne uwarunkowania aktywności obywatelskiej. Badania porównawcze w Polsce i w Niemczech.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję